Slovak English German

Dnes 12.10.2020 sa začalo vyučovať vo všetkých triedach dištančne – online tak, že žiaci sa vzdelávajú z domu a pedagógovia vedú hodiny priamo z učební školy.

Na vzdelávanie je pripravený „mimoriadny“ rozvrh, max. 4 hodiny denne. Hodina je plánovaná na 50 minút. Prvých 5 minút je na prípravu žiakov a učiteľa /pripojenie/ a prezentáciu žiakov a 45 minút prebieha vzdelávanie vzájomnou komunikáciou, vysvetľovaním...ale postupne sa budú i preverovať vedomosti a hodnotiť odovzdané zadania – ústne, testami... Preberané témy môžu byť rozdelené na viac menších častí /vyberie sa základné učivo/. Vzdelávanie pre žiakov je povinné. Žiaci, ktorí majú problémy s technikou na vyučovanie, môžu si tablety zapožičať v škole. Dnes o 7.50 tak už urobili žiaci viacerých tried a od 9.30 sa vzdelávajú riadne s ostatnými.

Dnes 12.10. sa vzdelávanie začalo „triednickou desaťminútovkou“, kedy triedni učitelia zabezpečili spojenie tried a informovali žiakov o systéme výučby. Od 9.40 začalo riadne vyučovanie, dnes 2 vyučovacie hodiny. Harmonogram vzdelávania:

      8.00 – 8.50 - 1. hodina                prestávka 10 minút

      9.00 – 9.50 - 2. hodina                prestávka 20 minút

     10.10 – 11.00 - 3. hodina             prestávka 10 minút

     11.10 – 12.00 - 4. hodina

 
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa s účinnosťou od 12. októbre 2020 do odvolania prerušuje vyučovanie na stredných školách. Od zajtra sa vyučuje dištančnou formou, teda z domu online. Vyučovanie je povinné. V pondelok začína o 9.30, od utorka o 8.00 - 12.00

Študenti hotelovej akadémie na predmete Náuka o regiónoch Slovenska spoznávajú v 1. ročníku predovšetkým mesto Holíč, región Záhorie a Trnavský kraj. 

V piatok 9.10.2020 využili ešte pekné a teplé počasie a spoznávali históriu a holíčske pamiatky v teréne s p. učiteľkou Štefkovou.

a2 a3 a4
 
V piatok študenti 3.TPI s učiteľmi ešte využili krásne slnečné počasie a vyučovanie mali ako "školu v prírode".
Pozreli si bunkre v Moravskom sv. Jáne, Trojbod - hranica CZ, A a AR  a tiež sútok Moravy a Dyje. Zopakovali si dejepis - obdobie 1934 - 1938,  otvorenie hraníc po 1989, niečo zo SJL a hlavne si zašportovali, čím  si, dúfame, posilnili imunitu.
 
c2 c3 c9
cx c4 cy

Na odbornej praxi pripravili študenti 1. ročníka hotelovej akadémie v rámci aranžovania spolu s p. učiteľkou Masarykovou A. jesennú výzdobu školy i reštaurácie.

ar1 ar2 ar3
ar4 ar6 ar5
ar7