Slovak English German

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa aj v súčasnosti realizujú pre jednotlivé triedy besedy. Pre žiakov prvých ročníkov sú to besedy o efektívnom učení a závislostiach, pre druhé ročníky je to beseda o konfliktoch. V tretích ročníkoch sa realizuje beseda o rizikách práce v zahraničí. Vzťahy sú témou na besedu pre žiakov štvrtých ročníkov.

Share