Slovak English German

1 a 3. miesto na krajskom kole SOČ

Zo školského kola postúpilo na krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti do Trnavy 6 prác – projektov a 8 riešiteľov. Z nich boli najúspešnejší: Jana Cintulová, ktorá s prácou „Ako na odpad“ obsadila 1. miesto a Martin Čulen s Fabiánom Pobudom obsadili 3. miesto s prácou Povrchová úprava dreva, Praktické testovanie náterív.

Anotácia prác-projektov:

01 Problematika voľného času - Lucia Drinková – Tvoríme pre deti – Cieľom práce je podpora a pomoc nevyliečiteľne chorým deťom z neziskovej organizácie Plamienok. Tento cieľ  sa plnil pomocou čiastkových cieľov – propagácia Plamienku na rôznych predajných aktivitách, krúžok aranžovania – výroba predmetov z odpadového materiálu, priblíženie niektorých pracovných postupov.

05 Životné prostredie, geografia, geológia – Jana Cintulová – Ako  na odpad? – Cieľom práce bolo poukázať na to, ako aj obyčajní ľudia sa môžu podieľať na veľkej veci – znižovanie odpadu, triedení odpadu a hlavne na minimalizácii odpadu. Čiastkové ciele - ako zabrániť odpadu v domácnostiach, preventívne opatrenia na vznik odpadu -  znižovanie komunálneho odpadu triedením – v škole (projekt Zelená škola), v domácnostiach - využitie odpadu – krúžok aranžovania - charitatívna činnosť

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava – Stanislav Michálik – Cieľom tejto práce je oboznámiť ľudí s elektromobilom, poukázať na jeho veľké výhody, malé nevýhody, nízke emisie a poskytnúť im iný pohľad na elektromobil a jeho použitie, s cieľom podporiť väčší nákup elektromobilov a ekologickejšie chovanie zákazníka.

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia – Martin Čulen, Fabián Pobuda – Povrchová úprava dreva, Praktické testovanie náterív – Hlavným cieľom práce je praktické testovanie kvality viacerých druhov náterív určených na povrchovú úpravu dreva. Chceli sme zdokumentovať a prakticky otestovať, ako jednotlivé náterivá reagujú v exteriérových podmienkach.

15 Ekonomika a riadenie –– Monika Huszárová, Adéla Hílková - Skúsenosťou k úspechu – Cieľom práce bolo oboznámiť s predmetom podnikanie v cestovnom ruchu, vznikom, vedením, prácou a zánikom JA (Junior Achievement) firmy. Práca objasňuje spôsob podnikania, jeho priebeh od samotného založenia firmy, cez vlastné podnikanie. Taktiež, čo také podnikanie v študentskej JA firme prináša, ako postupovať, aby firma bola aktívna, neskrachovala a naopak, čo robiť, aby firma zanikla. Naším cieľom je taktiež  zviditeľniť JA firmu samotnú, ktorá bola založená študentmi štvrtého ročníka hotelovej akadémie.

17 Pedagogika, psychológia, sociológia – Tomáš Rehák, Lucia Drinková – Azylový dom Emauzy Holíč - Cieľom práce bolo zvýšiť povedomie obyvateliek Azylového domu Emauzy v Holíči o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, zlepšiť prevenciu chorôb zdravým stravovaním, dodržaním hygieny a vhodným životným štýlom, znížiť spotrebu sladených nápojov najmä u detí. Aktivity - beseda o zdravom životnom štýle, ukážka zdravých jedál vhodných pre deti – spoločné varenie žien z Azylového domu Emauzy v Holíči a študentov SOŠ Holíč, vytvorenie kuchárskej knihy zdravých jedál pre potreby azylového domu,  pohybové aktivity – cvičenia pre matky s deťmi...

umiestnení študenti  učastníci s certifikátmi 

 
Share