Slovak English German

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že máme 284 prihlášok do 1. ročníka.
Na každý študijný i učebný odbor máme prihlásených dostatočný počet žiakov a preto
budeme otvárať všetky odbory: autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, kuchár, čašník,
spracúvanie dreva, výroba konfekcie, technika a prevádzka dopravy, hotelová akadémia,
informačné systémy a služby.
Na študijné odbory technika a prevádzka dopravy, hotelová akadémia, informačné systémy
a služby sa budú konať prijímacie skúšky v celoštátnych termínoch 13. a 16. mája 2019.

Share