Slovak English German

2. a 3. mája sa uskutočnila Praktická časť maturitnej skúšky všetkých odborov. Spolu 98 žiakov. Skúška bola formou obhajoby vlastných projektov podľa určeného alebo vyžrebovaného zadania. Štruktúra projektu bola daná podobne ako napr. pre súťažné práce SOČ, alebo záverečné práce na VŠ, samozrejme jednoduchšie. Metodika a forma  boli pre všetky odbory jednotné.

Oblasť dopravy – študijné odbory technika a prevádzka dopravy a dopravná prevádzka: celkom 29 projektov z oblasti dopravy a automobilového priemyslu. V projektoch sa riešilo 15  rôznych tém. Boli to napr.:

-vplyv dopravy na životné prostredie

-emisie vo výfukových plynoch

-emisné normy EURO

-alternatívne pohony

-autonómna prevádzka vozidiel

-palivá v doprave

-ATP

-ADR

-pohon nákladných vozidiel na alternatívne zdroje paliva

-nákladná doprava v SR

-pneumatiky

-porovnanie priameho a nepriameho vstrekovania

-pohon 4x4

-poistenie vozidiel v nákladnej doprave

-založenie prepravnej firmy


Príklady prác /anotácia/ :

Pohon automobilov na CNG

Práca bola rozdelená na dve základné časti:

-vozidlo so sériovo montovaným motorom na CNG

-vozidlo s prestavbou na CNG

Riešitelia porovnávali náklady, spotreby, návratnosť a pomer cena a kvalita. Zamerali sa i na infraštruktúru a dojazd. Spomenuli aj ekológiu a bezpečnosť.

Emisie vo výfukových plynoch

V práci žiaci popísali vznik a škodlivosť emisií a ako sa dajú regulovať. Rozobrali EURO normy a jednotlivé časti výfukového potrubia, ktoré pôsobia na znižovanie emisií a porovnali hodnoty emisií na vozidle s DPF filtrom a bez neho.

Nákladná doprava v SR

Projekt popisuje jednotlivé druhy dopravy a porovnáva množstvá a výkony prepravovaných tovarov v rôznych druhoch dopravy v SR. Napriek veľkej enviro záťaži je v SR najviac využívaná nákladná cestná doprava.

 
Share