Slovak English German

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

 

riaditeľka školy oznamuje, že po prerokovaní v pedagogickej rade elektronicky (per rollam) v 2.polroku šk. roku 2019/2020 nebudú klasifikované tieto predmety:

 

učebné odbory kuchár, čašník, servírka, autoopravár:

1. a 2. ročník - telesná a športová výchova, ekológia, odborný výcvik

3. ročník - telesná a športová výchova

 

nadstavbové štúdium spoločné stravovanie, nábytkárska a drevárska výroba, dopravná prevádzka:

telesná a športová výchova, odborná prax, informatika, cvičná firma, konštrukčné cvičenia

 

študijný odbor hotelová akadémia:

1.a 2. ročník - telesná a športová výchova, odborná prax

3.- 5. ročník - telesná a športová výchova

 

študijný odbor technika a prevádzka dopravy:

1.a 2. ročník - telesná a športová výchova, odborná prax

3.- 4. ročník - telesná a športová výchova

4. ročník – aplikačný softvér

 

študijný odbor informačné systémy a služby:

1.a 2. ročník - telesná a športová výchova

3.a 4. ročník - telesná a športová výchova, aplikačný softvér

Share