Slovak English German

Projekt Formy pomoci sociálne odkázaným – Azylový dom Emauzy Holíč  Beseda o zdravom životnom štýle

Dňa 23. 11. 2018 sa uskutočnila v azylovom dome prednáška spojená s besedou o zdravom
životnom štýle s pozvaným odborníkom Mgr. Viktorom Olivom.
Táto aktivita sa realizovala v rámci projektu Formy pomoci sociálne odkázaným – Azylový
dom Emauzy Holíč, ktorý sa realizuje v rámci programu Trnavského samosprávneho kraja.
Témou bol najmä zdravý životný štýl, potreba pohybovej aktivity a eliminácia škodlivých
faktorov.
V úvode prednášajúci vysvetlil klientkam zariadenia, čo je zdravý životný štýl, vyzdvihol
potrebu pravidelnej pohybovej aktivity, dodržiavanie hygieny a zameral sa na faktory
poškodzujúce zdravie, ktorými sú najmä fajčenie, konzumácia alkoholu, nesprávna výživa,
nedostatočná pohybová aktivita a nadmerná psychická záťaž.
Cieľom bolo motivovať klientky zariadenia k správnemu stravovaniu, pravidelnému pohybu
a vylúčeniu škodlivých faktorov z ich života.

foto beseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Formy pomoci sociálne odkázaným – Azylový dom Emauzy Holíč

 

V rámci programu Trnavského samosprávneho kraja s názvom „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“, sa naša škola zapojila do Projektu Formy pomoci sociálne odkázaným – Azylový dom Emauzy Holíč.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie obyvateliek Azylového domu Emauzy o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, zlepšiť prevenciu chorôb zdravým stravovaním, dodržiavaním hygieny, vhodným životným štýlom a znížiť spotrebu sladených nápojov najmä u detí.

Jednou z aktivít bolo doplnenie vybavenia kuchynky v azylovom dome a následne príprava nenáročných a zdravých jedál spolu s klientkami tohto zariadenia.

Dňa 22. 11. 2018 študenti 1. MSA odbor spoločné stravovanie mali za úlohu pripraviť spolu s klientkami zariadenia zdravé a finančne nenáročné jedlá.  Varili sa tri rôzne chody v troch kuchynkách. Cieľom tejto aktivity bolo podporiť zdravé stravovanie obyvateliek tohto zariadenia a ich detí.

 project formy01 project formy02  project formy03 
 
 
Formy pomoci sociálne odkázaným - Azylový dom Emauzy Holíč – projekt podporený
TTSK
 
Ciele projektu: - zvýšiť povedomie obyvateliek Azylového domu Emauzy, o zdravej výžive
a zdravom životnom štýle
- zlepšiť prevenciu chorôb zdravým stravovaním, dodržaním hygieny a vhodným životným
štýlom,
- znížiť spotrebu sladených nápojov najmä u detí
Aktivity projektu:
- beseda o zdravom životnom štýle s pozvaným odborníkom (dôraz na zdravú výživu,
nevhodnosť sladkých nápojov pre deti, potreba pohybovej aktivity, dodržiavanie hygieny...)
- ukážka zdravých, ale finančne nenáročných jedál vhodných pre deti – spoločné varenie ženy
z Azylového domu a študenti – kuchári
- vytvorenie kuchárskej knihy lacných ale zdravých jedál pre potreby Azylového domu
- podpora hygienických návykov – poskytnutie možností jednorazového vyčistenia vrchného
ošatenia v čistiarni Kavalír v Holíči v rámci projektu zdarma (v mesiaci november)
- podpora hygienických návykov - poskytnutie možnosti ďalšieho čistenia ošatenia
v nasledujúcich rokoch (november príslušného kalendárneho roku) v uvedenej čistiarni so
zľavou
- pohybové aktivity – možnosť cvičenia pre matky s deťmi za asistencie pozvanej cvičiteľky
s cieľom získania návykov na pravidelné pohybové aktivity
Share