Slovak English German
Projekt Mladý záchranár pokračoval…
8. 4. 2019 v našej škole prednáškou pracovníkov odboru krízového riadenia Okresného úradu Skalica. Vedúci odboru Ing. Milan Gajdoščík predstavil študentom zásady bezpečnosti správania sa občanov pri živelných pohromách, signály vyhlasujúce stav ohrozenia, pravidlá zostavovania evakuačného plánu a zásady správania sa pri evakuácii. Pracovníčky odboru krízového riadenia Ing. Anna Juríková a Bc. Katarína Lukáčová so žiakmi pracovali v praktickej časti podujatia: objasnili žiakom orientáciu v teréne, orientáciu podľa azimutu, ochranné prostriedky a pomôcky pri katastrofách a pod. V ďalšej fáze dňa sa študenti presunuli na školský dvor, kde videli ukážku práce policajných kynológov. Psy pacifikovali útočníka, vyhľadávali chemické látky, identifikovali nebezpečenstvo a ukázali schopnosť pomôcť progresívnej spolupráci polície a občanov.
zach1 zach2 zach3
 
 
 
 
 
Ochrana obyvateľov v okrese Skalica – projekt Mladý záchranár
22. 2. 2019 prebehla v škole beseda na tému Ochrana obyvateľov v okrese Skalica. Beseda je súčasťou projektu Mladý záchranár, ktorý škola organizuje s OU v Skalici. Časť besedy na tému živelné pohromy viedol vedúci Odboru krízového riadenia OU Ing. Milan Gajdoščík a o záchranárskych prácach a celkovej činnosti hasičov žiakom porozprával p. Jankovič.
OCHRANA 01  OCHRANA 02 
 
Darovanie krvi žiaci a pedagógovia

4.2.2019 darovali žiaci a pedagógovia školy krv  na hematologicko-transfúznom oddelení v Skalickej nemocnici . Bol to dobrovoľný bezplatný odber krvi, pre našu školu už tradičný. Darcovia dali opäť  niekomu šancu na lepšie zdravie s možnosťou  zachrániť  život.

Ďakujeme.

darovanie krvi 2019

 

Mladý záchranár - Zdravotná príprava

Po návšteve Centrály 112 v Trnave a prednáške o Kriminalite mládeže prebehla v piatok
25. 1. 2019 v našej spoločenskej miestnosti ďalšia aktivita v rámci projektu Mladý záchranár. O zásadách poskytovania prvej pomoci  prišla asi 80–tim študentom prednášať MUDr. Jana Uhrinová. Študenti sa dozvedeli, aké zranenia môžu ohrozovať ľudský život, ale predovšetkým to, ako môžu zranenému pomôcť a zachrániť tak ľudský život.

Projekt prebieha v spolupráci s Okresným úradom v  Skalici.

ZACHRANAR 01

 

 

 

 

 

 

Mladý záchranár – školský projekt na SOŠ Holíč, Námestie sv. Martina 5,  Holíč v spolupráci s OÚ Skalica
 
 
Zapojený prvý ročník – 188 žiakov

Učebné odbory: čašník, kuchár, autoopravár - mechanik, autoopravár – elektrikár, stolár                             

Študijné odbory: hotelová akadémia,  technika a prevádzka dopravy, informačné systémy
                         a služby

Aktivity:

 • November - Beseda s kriminalistom, práca kriminalistu, ako sa stať kriminalistom,
  •                       zaujímavosti z práce, zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci s Okresným
   •                       riaditeľstvom Policajného zboru Skalica,
 • 20.11.2018 - Fungovanie 112 – Trnava, beseda s názornými ukážkami, zabezpečuje OÚ
  •                       Skalica v spolupráci s OÚ Trnava KS IZS, začiatok 13.00 hod.
 • December - Zdravotná príprava – základy PP (základné životné funkcie, stavy ohrozujúce   
  •                       život...zlomeniny...), zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci s územným  
   •                       spolkom Slovenského červeného kríža
 • Január - Ochrana obyvateľov v okrese Skalica – živelné pohromy (povodne, veterná
  •                 smršť, požiar...), zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci s Okresným
   •                 riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Skalica  
 • Február  - Orientácia v teréne – orientácia na mape, určovanie azimutu a vlastného
  •                    stanovišťa na mape, odhad vzdialenosti..., zabezpečuje OÚ Skalica
   •                   v spolupráci s dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany okresu Skalica
 • Marec - CO – signály, evakuačná batožina, IPCHO..., zabezpečuje OÚ Skalica
  •                v spolupráci s dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany okresu Skalica
 • Marec  - Streľba zo vzduchovky (na terč, na strelničku...), zabezpečuje OÚ Skalica
  •                v spolupráci s dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany okresu Skalica
 • Apríl - Prezentácia hasičskej techniky + práca policajného psovoda a policajného psa
  •             (názorné ukážky práce so psom), zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci
   •             s Okresnými riaditeľstvami policajného zboru a hasičského záchranného
    •             zboru Skalica.
 • Máj - výstup – súťaž Mladý záchranár, Záchranár a Záchranár senior, zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci so SOŠ Holíč

- Mladý záchranár – žiaci 1. roč. SOŠ Holíč,  žiaci 8. a 9. roč. ZŠ

- Záchranárped. zamestnanci, zamestnanci OU v Skalici, rodičia, poslanci mesta Holíč, pracovníci mestského úradu

- Záchranár senior – Senior do Terézia v Holíči

 
V pondelok 26.11. 2018 sa v rámci projektu Mladý záchranár uskutočnila prednáška
o kriminalite a trestnej činnosti.
Pán plukovník z Okresného riaditeľstva policajného zboru nám vysvetlil pojmy ako: trestný
čin, zločin a priestupok. Boli sme oboznámení s druhmi kriminality - násilná, mravnostná,
majetková, drogová, počítačová, ekonomická... Dozvedeli sme sa, že hoci je trestná
zodpovednosť už od veku 14 rokov, obeť je považovaná za dieťa až do veku 18 rokov.
V prednáške boli zdôraznené najčastejšie trestné činy mladistvých: šikana aj na sociálnych
sieťach, vydieranie, krádež, ublíženie na zdraví, mravnostné delikty. Na fotografiách zo
života policajného zboru sme videli ako prebiehajú kontroly na cestách, cezhraničné
prenasledovanie páchateľa, vyhľadávanie drog na škole špeciálnym psom a iné aktivity.
Zaujímali nás predpoklady uchádzača pre prácu v policajnom zbore - maturita nestačí, treba
mať aj fyzické a psychické predpoklady.
 
 
Centrála 112
Dňa 20. novembra sme navštívili v Trnave Centrálu 112. V úvode pán Nádaský poskytol žiakom v krátkej prezentácii informácie o čísle 112,známom jednotnom európskom čísle tiesňového volania, za účelom zvyšovania povedomia verejnosti o účele využitia tohto čísla, o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní, s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní. Žiaci sa dozvedeli, že prístup k tiesňovým službám majú aj občania so sluchovým postihnutím odoslaním krátkej SMS správy. Na záver sme si prezreli koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.
112 02  112 03 
 
 
Mobilný odber krvi
V utorok 14.5. sa v škole uskutočnil mobilný odber krvi, ktorý zabezpečila transfúzna stanica z Trnavy a členovia Červeného kríža zo Senice, ktorých sme pozvali k nám do školy. Za spoluprácu im ďakujeme.
Študenti a zamestnanci darujú spolu krv pravidelne už viac rokov a to 1- 2 krát za rok. Mobilný odber sa uskutočnil 1. krát.
krvl 01  krvl 02   krvl 03
 
Strelecká súťaž

29. 5. 2019 pokračoval projekt "Mladý ZÁCHRANÁR" v spolupráci s OU v Skalici - odbor krízového riadenia. Projekt pokračoval súťažou v streľbe zo vzduchovky. Zúčastnili sa triedy 1. ročníka. Vyhodnotení boli z každej triedy 3 najlepší.

Výsledky:

1.TPI

1. miesto Kvaltin Filip - 33 bodov

2. miesto Čmelík Samuel - 27 bodov

3. miesto Masaryk Benjamín - 24 bodov


1.D

1. miesto Valla Michal - 35 bodov

2. miesto Mihál Dominik - 29 bodov

3. miesto Mizera Patrik - 19 bodov


1.HA

1.miesto Martinec David - 26 bodov

2.miesto Selecký Dominik - 24 bodov

3.miesto Hrnčíř Norbert - 22 bodov
 
 st1 st2 
 
Mladý záchranár

V piatok 21. 6. sme ukončili celoročný projekt Mladý záchranár, ktorý sa realizoval  v spolupráci s Okresným úradom Skalica, konkrétne s Odborom krízového riadenia pod vedení m Ing. Milana Gajdoščíka. So svojimi spolupracovníkmi pripravili pre študentov pretek. Tento pozostával z viacerých disciplín, s ktorými sa študenti zoznámili na prednáškach a cvičeniach počas školského roku. 

Na prvom stanovišti žiaci absolvovali teoretické testy a na ďalších bola orientácia podľa mapy – mali za úlohu zorientovať  sa pomocou buzoly a odhadnúť vzdialenosť na mape, výber  potrebných vecí do evakuačnej batožiny, určovanie signálov, zdravotná príprava – poskytnutie prvej pomoci pri otvorenej zlomenine predkolenia, hod krúžkami na cieľ a hod magnetickými šípkami.

Víťazným družstvom boli študenti 1. Ročníka, odbor technika a prevádzka dopravy.

Share