Slovak English German

Štefánik je objektom záujmu mnohých humanitne zameraných disciplín. Dejepis má medzi nimi výnimočné postavenie, keďže Štefánikovo pôsobenie nazerá predovšetkým optikou historicko-politických súvislostí. V rámci vyučovania histórie sa študenti 1. HAA zamerali na analýzu myšlienok M. R. Štefánika v kontexte dobových súvislostí. V stredu 189. 6. 2019 vybraní žiaci prezentovali svoj pohľad na Štefánikovo pôsobenie a jeho význam v našich dejinách. Ich názor bol podnetný nielen pre spolužiakov, ale aj pre vyučujúceho. Peter Mráz

aa stefanik aa stefanik2 aa stefanik3
 
 
 

M.R.Štefánik – výstava, kniha Splnený sen

Niektorí študenti 1. HA so svojím učiteľom dejepisu Dr.Mrázom navštívili 10. 4. 2019 v priestoroch Záhorského osvetového strediska Senica výstavu Milan Rastislav Štefánik s podtitulom Roky obetí, bojov a nádejí (1914 - 1920). Prostredníctvom pútavého, hodinu trvajúceho výkladu PhDr. Ferdinanda Vrábela, autora knihy Splnený sen, sa zoznámili s historickým a geopolitickým pozadím 1. sv. vojny, dozvedeli sa o úsilí T. G, Masaryka, E. Beneša a M. R. Štefánika, smerujúcom k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, podnetné informácie načerpali predovšetkým o Štefánikovej práci pri formovaní légií vo Francúzsku, Taliansku a Rusku, neobišli ani významné osobnosti Záhoria, ktoré položili svoj život v boji za česko-slovenskú samostatnosť, ba v diskusii sa dotkli aj otázky pred takmer storočím plánovaného, ale nezrealizovaného pamätníka M. R. Štefánikovi v Holíči.  Podujatie sprevádzali výstavné panely, ktoré mapujú pôsobenie M. R. Štefánika a vysvetľujú jeho prínos pre našu históriu. Boli situované na dvoch poschodiach Záhorského osvetového strediska, študenti SOŠ Holíč si so záujmom prezreli každý z nich. Súčasťou reprezentatívneho štefánikovského programu bol aj spev Štefánikovej obľúbenej piesne, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci.

 

STEFANIK 00001  STEFANIK 00002  STEFANIK 00003 STEFANIK 00004 
 STEFANIK 00005      

 

 

Projekt - M. R. Štefánik

Dňa  7.-8. februára 2019 sme so žiakmi študijných a učebných odborov navštívili Múzeum  Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, evanjelickú faru, jeho rodný dom, ktorý má spomienkový charakter a návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín.

 

Po prehliadke múzea sme sa premiestnili na Bradlo, kde sa nachádza Mohyla  - miesto odpočinku M. R. Štefánika.

 

100 výročie úmrtia M. R. Štefánika

  1. Návšteva Múzea M.R. Štefánika na Košariskách a prechádzka na Bradlo – mohyla M. R. Štefánika
  2. Čítanie o živote M. R. Štefánika – na hodinách SJL,OBN, RČG a D
  3. Príprava a prezentácia projektov a násteniek na tému „Štefánik – kúzelník a vynálezca“
  4. Myšlienky a výroky M. R. Štefánika – zozbieranie, prezentácia a workshopy o ich aktuálnosti v dnešnej dobe – žiaci študijných odborov 2.-4. Ročníka – predmet D, OBN
  5. Turistika so žiakmi na Chatu generála Štefánika / Nízke Tatry/ počas KOŽAZ/
 

DUEL – vedomostná súťaž – celoškolské kolo pre kategórie UO a ŠO

 

Festival letectva Piešťany

4. mája sa naša škola zúčastnila na Festivale letectva v Piešťanoch. Festival bol organizovaný pri príležitosti 100. výročia  úmrtia M. R. Štefánika. Študentky hotelovej akadémie
1. a 4. ročníka tu  prezentovali výrobky žiakov školy. Predávali sa predmety vyrobené v stolárskej a krajčírskej dielni. Súčasťou tejto prezentácie bol aj predaj výrobkov Zelenej školy. Už tradične, všetky tieto predmety boli vytvorené z odpadového materiálu. Výťažok z predaja týchto výrobkov ide na detský hospic Plamienok.

 

festival 01   festival 02
 

Projekt Štefánik pokračuje...

V priebehu mesiacov apríl a máj sme si pri príležitosti stého výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika pripomenuli význam a zásluhy tejto fenomenálnej historickej osobnosti tým, že sme žiakom prvých ročníkov učňovských odborov prostredníctvom prezentácie zdokumentovali prínosy M. R. Štefánika pre náš národ – počas prezentácie sme živo diskutovali so žiakmi, ktorí si uvedomili dôležitosť tohto slovenského patriota.

 

 

Share