Slovak English German

ZELENÝ PLÁN ŠKOLY

1, Práca s mládežou a organizovanie súťaží

- so žiakmi pripraviť napájačky na vodu pre vtáčiky a pod., hmyz. Napájačky sa umiestnia do areálov ZŠ, MŠ a ŠŠ v Holíči a okolitých obciach a mestách.

- zber starých PC, tabletov, telefónov – centrálny zber v priestoroch školy, odkiaľ sa hromadne odvezú na zberné suroviny na to určených (VEPOS). Tým chceme zabrániť, aby sa v rodinách táto elektronika nevyhadzovala do bežných kontajnerov, komunálneho odpadu.

- vytvorenie ekoučebne (bol podaný projektový zámer 16.11.2020)

- vytvorenie náučnej plochy (exteriér) – vytvorené pri potravinových dielňach, zakopané odpady v pôde (11.11. 2020)

- zber vŕškov pre deti s postihnutím, zdravotnými problémami (v školskom roku 2020/2021 – Sofia z Nitry)

- celoškolský sloh s enviromentálnou tematikou. Zo slohov boli vybrané nové námety, ktoré sa škola pokúsi zapracovať do zeleného plánu školu. Žiaci si mohli vybrať z týchto tém:

„Zamorili sme si Zem, zamoríme aj Vesmír“ (úvaha)

„Ako sme v rodine začali separovať“ (rozprávanie)

„Veľkosť civilizácie neurčuje výška je stavieb, ale skôr to nakoľko sa ľudia naučili žiť v súlade s prírodou“ (úvaha)

„Čo ma trápi v mojom okolí“ (rozprávanie)

- reálne vyučovanie niektorých vyučovacích hodín vonku – areál školy pod prístreškami, priestor oddychových sedení (dýchanie čerstvého vzduchu, slnko...)

Vyučovanie TEV sa preferuje nielen na školskom, exteriérovom ihrisku, ale aj aktivity priamo v prírode – bicyklovanie, kolobežkovanie, online korčule (škola zakúpila bicykle, kolobežky, korčule ochranné prvky minimálne pre 1 triedu) turistika.

- v rámci vyučovacích hodín Náuky o regiónoch (NRS) žiaci navštevujú priamo obce a zoznamujú sa s nimi. Súčasťou aktivity je aj zber odpadov v danej lokalite.

- pripraviť projekt „Rozbzučíme naše mesto“

- organizovanie projektu „Do školy na bicykli“

2, Likvidácia neriadených skládok odpadov

- v rámci Zelenej školy a ekologických školských dní sa pokúsime vyhľadať neriadené skládky odpadov v blízkostí obcí a miest, kde žijú naši žiaci a zamestnanci a tieto pomôžeme zlikvidovať. Menšie skládky zlikvidujeme so súhlasom, resp. pomocou danej obce. Na väčšie upozorníme a ponúkneme pomoc.

3, Výsadba zelene

- výsadba stromov – zaviesť tradíciu od 1.5.2021, každá končiaca trieda na škole (aj študijné aj učebné odbory vysadia „svoj strom“ označený tabuľkou)

- škola požiada mestský úrad alebo obecný úrad o určenie miesta, prípadne druhu dreviny na výsadbu. Škola prednostne požiada mestský úrad v Holíči, pretože škola sídli v Holíči, ale výsadba podľa návrhov triedy môže byť aj v inom meste alebo obci.

- z ušetrených peňazí v rámci ekologických opatrení na škole sa zakúpia stromy

4, Odpady – znižovanie, separovanie, vzdelávanie

Zníženie množstvo kuchynského odpadu ( konkrétne aktivity pri varení v školských potravinových dielňach).

a, majstri odborného výcviku upravia vzdelávanie žiakov tak, že každú tému doplnia o využitie odpadu z prípravy jedál.

b, znížiť množstvo nespotrebovaného jedla pripraveného pre žiakov (odvážiť množstvo jedla, ktoré sa za týždeň vyhodí a diskutovať o možnosti ako ho znížiť).

c, zvýšiť podiel lokálnych a sezónnych potravín v školských potravinových dielňach a bufete (aktivity: zisťovanie koľko km musí prejsť jedlo ). Zaviesť vegetariánske dni na škole.

d, zazmluvnenie kuchynského odpadu priamo s firmou, ktorá sa špecializuje na tento vývoz (september 2020 ALATERE Stará Turá – vývoz firmou priamo zo školy, netreba dodatočnú dopravu). Zabezpečiť chladničky na miesto, kde sa bude kuchynský odpad zhromažďovať.

e, zníženie komunálneho odpadu tým, že likvidáciu bioodpadu z potravinových dielní (z prípravy jedla – čistenie zemiakov, mrkvy...) bude zabezpečovať tiež firma ALATERE zameraná na odvoz kuchynského odpadu.

f, umiestnenie mobilných nádob ( s kolieskami) na opotrebený kuchynský olej v potravinových dielňach (zabezpečíme tým čistú a bezpečnú prepravu oleja z potravinových dielní na miesto dočasného uskladnenia.

- zaviesť bezobalové alternatívy čistiacich prostriedkov. V škole postupne zameníme čistiace prostriedky pre podlahy aj zariadenia za ekologickejšie varianty, aby neobsahovali látky, ktoré zaťažujú životné prostredie (napr. Domestos – rozložiteľný vo vode). Pri zabezpečovaní týchto čistiacich prostriedkov budeme využívať veľkoobjemové balenie.

Nahradíme v školskom bufete nahradíme doteraz používaný plastový riad za ekologické, materiálov šetrných k životnému prostrediu. V školskej reštaurácii budú vrchnáky nahradené fóliovaním.

Nahradíme cca.30% používaného kancelárskeho papiera za ekologický, z recyklovaných materiálov ( recyklovaný bude pre potreby vzdelávania : testy, prac. listy....). Na predaj v bufete zošity z recyklovaných materiálov.

Zvýšime podiel nákupu recyklovaného toaletného papiera a papierových utierok, kuchynské papierové utierky v roku 2021.

- dovymieňame osvetlenie areálu, tried a zborovne za ekologické, ktoré má nižšiu spotrebu v rokoch 2020/2021

- zabezpečíme výmenu umývacieho stola, ktorý umožní ekologickejšie čistenie súčiastok

Súčasťou Zeleného plánu školy sú aj aktivity spojené so Zelenou školou.

5, Vzdelávanie

V súčasnosti je enviromentalistika súčasťou povinného vyučovania len v niektorých odboroch a ročníkoch ( z 28 tried len v 5 triedach, z 12 odborov školy len v 4 odboroch). Škola zaviedla od 1.9.2020 vyučovanie enviromentálnych tém ako prierezové témy vo viacerých predmetoch. V prierezových témach bude vzdelávanie k udržateľnému rozvoju zakotvené v rámci vyučovania a školského života a tým bude aj súčasťou školského vzdelávacieho programu a školského profilu. Mal by byť viditeľný, zverejňovaný pre všetkých členov školskej komunity prostredníctvom nástenky (na nástenku pedagóg so žiakmi školy po odučení prierezovej ECO témy vyvesí informáciu zaujímavých faktov z hodiny + poslať p. Liščákovej – vedúca Zelenej školy, Mičovej K.).

Share