Slovak English German

Naša škola sa zapojila do projektu „Spolu úspešnejší 2“, ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.Program „Spolu úspešnejší 2“ je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.Projekt je zameraný na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov a na úspešné ukončenie vzdelávania maturitnou skúškou i uplatnenie študentov na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na stredných školách.Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania a bude sa týkať predmetov anglický jazyk, účtovníctvo, grafický dizajn, hra na hudobný nástoj. Žiaci si počet hodín doučovania zvolia podľa vlastného uváženia a odporúčania doučujúceho.Trvanie projektu „Spolu úspešnejší 2“ bude od 17. 1. 2022 do 17. 6. 2022

EU

plan obnovy

 

 

 

 

 

 

 

 

MSVVaS SR

 

Share