Slovak English German

ŠO IS


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26
ISS

Informačné systémy a služby

Ø  Absolvent/-ka 4-ročného študijného odboru informačné systémy a služby ovláda hardvér a softvér počítačov, štruktúru počítačov, operačné systémy, oblasti využitia počítačov, ďalej zber, analýzu a popis požiadaviek na softvér, vie urobiť návrh architektúry softvérového diela, návrh a popis grafického používateľského rozhrania, dátových štruktúr, ovláda programovanie v jave a jazyku C, vie testovať softvér pomocou nástrojov na testovanie, testovacích postupov a scriptov, vie navrhnúť a vytvoriť webové stránky podľa zadania, vie navrhnúť, konfigurovať, spravovať a diagnostikovať počítačové siete, vie spracovávať informácie hospodárskeho, ekonomického a právneho charakteru, ovláda základy ekonomiky, manažmentu a práva v podmienkach trhového hospodárstva.

 

Pre žiakov každoročne otvárame:

§   kurz na vysokozdvižný vozík,            

§   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil), 

§   zváračský kurz. 

                         

Ø  Absolvent získa vedomosti z odborných predmetov: programovanie, výpočtová technika, počítačové siete, ekonomika, manažment a marketing, právne informačné systémy,1 alebo 2 cudzie jazyky.

 

Ø  Žiak môže absolvovať štúdium v športovej triede zameranej na futbal.

Ø  Odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá.

Ø  Absolvent/-ka môže nájsť uplatnenie vo funkcii informačného pracovníka vo všetkých organizáciách informačných inštitúcií pracujúcich s informačným systémom; ako programátor, analytik, tester programových aplikácii, tvorca dokumentácie, správca počítačových sietí, správca informačných systémov i ako projektový manažér.

 

  
 
 
 
 
Share